.comment-link {margin-left:.6em;}

Nadopasana

Friday, November 18, 2005

இன்னு தயபாரடே --- புரந்தரதாசர் பாடல்


ராகம் --- கல்யாண வசந்தம்
பாடியவர் --- சுதா ரகுநாதன்
இயற்றியவர் --- புரந்தரதாசர்

பாடலைக் கேட்க , இங்கே சொடுக்கவும்

innU dayabArade. rAgA: kalyANi / kalyANavasanta. ATa tALA.

P: innU dayabArade dAsana mEle innU dayabArade
A: pannaga shayana pAlkaDaloDeyana krSNa
C1: nAnA dEshagaLalli nAnA kAlagaLalli nAnA yOnigaLalli nalidu puTTi
nAnu nannaduyemba narakadoLagebiddu nInE gatiyendu nambida dAsana mEle
2: kAmAdi SaDvarga gAdhAndhakAradi pAmaranAgiha pAtakiyu
mA manOharane cittaja janakane nAmave gatiyendu nambida dAsana mEle
3: mAnasa vAcA kAyadi mALpa karmavu dAnavAntaka ninnAdhInavalle
Enu mADidarEnu prANa ninnadu svAmi srInAtha purandara viTTala dAsana mEle

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home